Algemene Voorwaarden Diba Clinics B.V.

Besloten Vennootschap Diba Clinics B.V. (hierna: Diba Clinics B.V.) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88713709 en is gevestigd aan de Weissenbruchlaan 166 3054LS te Rotterdam

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Behandelingen door Diba Clinics B.V.
 3. Behandelingof Behandelingen: De behandeling waarbij Diba Clinics B.V. zich tegenover de Patiënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Patiënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek op het gebied van schoonheidsbehandelingen, laser ontharing, huidtherapie en voedingsintolerantie. 
 4. Behandelplan: het in samenspraak met Patiënt opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Patiënt en de betreffende problematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Behandeling Diba Clinics B.V. zal verrichten ten behoeve van Patiënt. Onder Behandelplan wordt tevens het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan. 
 5. Behandelformulieren:het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Patiënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).
 6. Patiënt:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Diba Clinics B.V. heeft aangesteld, of waaraan Diba Clinics B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 7. Overeenkomst:elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Patiënt en Diba Clinics B.V., alsmede voorstellen van Diba Clinics B.V. voor Behandelingen die door Diba Clinics B.V. aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Diba Clinics B.V.] en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Diba Clinics B.V.: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.


Artikel
 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Diba Clinics B.V., elke Overeenkomst tussen Diba Clinics B.V. en Patiënt en op elke Dienst die door Diba Clinics B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Diba Clinics B.V. aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Diba Clinics B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Diba Clinics B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Diba Clinics B.V. verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten. 
 3. Diba Clinics B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Diba Clinics B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor Diba Clinics B.V. gegronde reden te weigeren.
 4. Diba Clinics B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Diba Clinics B.V. zijn bevestigd aan Patiënt.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Diba Clinics B.V. niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Patiënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).  
 2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt in overleg met Patiënt en aan de hand van een intakegesprek bepaald welke Behandeling het beste bij Patiënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelplan.
 3. Patiënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Patiënt:
 1. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 2. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 3. De door Diba Clinics B.V. gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Diba Clinics B.V. zijn gegeven aan Patiënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Patiënt.
 4. Op de hoogte is van de contactgegevens van Diba Clinics B.V. ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Patiënt zijn verstrekt. Patiënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 5. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 6. De door Patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 7. Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 1. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Patiënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 2. De toestemming van de Patiënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.


Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Patiënt en Diba Clinics B.V. een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Patiënt Diba Clinics B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. 
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover Diba Clinics B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Patiënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten zijn gebruikt, is de Patiënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.
 5. Zowel Patiënt als Diba Clinics B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Diba Clinics B.V. in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Diba Clinics B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 – Opstellen van het Behandelplan

 1. Om Patiënt te kunnen voorzien van een adequate behandeling wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelplan opgesteld. 
 2. Diba Clinics B.V. vangt aan met de Dienst vanaf het moment dat Patiënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Behandelplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Patiënt te voorkomen in welk geval overleg tussen Diba Clinics B.V. en Patiënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 3. Indien naar professioneel inzicht van Diba Clinics B.V. een afwijking van het overeengekomen Behandelplan in het belang van Patiënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Patiënt plaats. De Overeenkomst zal dienovereenkomst aangepast worden.


Artikel 7 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. Diba Clinics B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. Diba Clinics B.V. zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Diba Clinics B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Diba Clinics B.V. de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Diba Clinics B.V. aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Diba Clinics B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Diba Clinics B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Diba Clinics B.V., is Patiënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Diba Clinics B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Patiënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Patiënt besproken. Indien Diba Clinics B.V. het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Patiënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Patiënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. Diba Clinics B.V. kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.
 8. Indien Patiënt verzoekt om een second opinion, is Diba Clinics B.V. verplicht om dit verzoek op te volgen. Diba Clinics B.V. zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Patiënt.
 9. Diba Clinics B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 
 10. Diba Clinics B.V. houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Patiënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Patiënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 8 – Verplichtingen Patiënt

 1. Patiënt is verplicht Diba Clinics B.V. naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Diba Clinics B.V. redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft. 
 2. Patiënt is verplicht alle door Diba Clinics B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Diba Clinics B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.
 3. Diba Clinics B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Diba Clinics B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Diba Clinics B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Diba Clinics B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Diba Clinics B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Diba Clinics B.V.


Artikel 9 – Dieet- en voedingsadvies (Voedingsintollerantietest) 

 1. Diba Clinics B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Diba Clinics B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Diba Clinics B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn gericht op het dieet en de levensstijl en voeding van Cliënt. De adviezen kunnen niet worden aangemerkt als geneeskundig advies. Bij medische problemen of medische aandoeningen, dient Cliënt altijd een medisch specialist of diens behandelend arts te raadplegen.  
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Diba Clinics B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de voeding en levensstijl van Cliënt, de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en erfelijke factoren. 
 4. Cliënt zal Diba Clinics B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cliënt aandacht wenst.


Artikel 10 – Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Diba Clinics B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Diba Clinics B.V. recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Diba Clinics B.V. is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Patiënt hiervan minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Patiënt goedkeuring dient te geven, is Diba Clinics B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Patiënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Diba Clinics B.V. spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Patiënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. Diba Clinics B.V. heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patiënt is verkregen.
 6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd of indien Patiënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Patiënt in rekening gebracht. Indien Patiënt niet verschijnt op de afspraak bedraagt dit minimaal 25% van behandeling. Bij annulering zal Diba Clinics B.V. €10,- annuleringskosten in rekening brengen. Verhindering Wij zijn niet verantwoordelijk voor verhindering. De aanbetaling die is gedaan kan niet teruggevorderd worden bij verhindering. Afspraken dienen voor 48 uur te worden geannuleerd/gewijzigd. Bij het niet tijdig doorgeven van verhindering, kan de aanbetaling eveneens niet worden teruggevorderd. Mocht je verhinderd zijn om tijdig aanwezig te zijn voor jouw behandeling, dan zijn wij genoodzaakt de behandeling in te korten. Bij binnenkomst van 15 minuten of later, brengen wij de gehele behandeling in rekening.
 7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Diba Clinics B.V. als leidend.
 8. Diba Clinics B.V. zal ingeval van afzegging van de afspraak door Patiënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken. Diba Clinics B.V. zal hier in ieder geval €10, annuleringskosten in rekening brengen. Indien je de afspraak annuleert, dan zal de aanbetaling minus de annuleringskosten gerestitueerd worden. 
 9. Indien Patiënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Diba Clinics B.V. niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Patiënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen. 
 10. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Patiënt en Diba Clinics B.V. ten behoeve van de nazorg. 
 11. Patiënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door Diba Clinics B.V. aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Diba Clinics B.V. zal Patiënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.
 12. Indien Patiënt niet tijdig aanwezig is kan de behandeling ingekort worden. Patiënt zal nog steeds dienen te betalen voor de volledige behandeling. Diba Clinics B.V. is niet verantwoordelijk voor verhindering. De aanbetaling/voorschot die is gedaan kan niet worden teruggevorderd bij verhindering. Bij binnenkomst van 15 minuten of later, brengt Diba Clinics B.V. de gehele behandeling in rekening bij Patiënt. 
 13. Indien Patiënt een volgende behandeling plant in de salon, dan wordt de aanbetaling automatisch meegenomen naar de volgende behandeling. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de eerste boeking. 


Artikel 11 – Geen garanties 

Diba Clinics B.V. voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Patiënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Patiënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer. 


Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Patiënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Patiënt doorverwezen naar een bevoegde derde. 
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Diba Clinics B.V., Diba Clinics B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Patiënt.


Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Diba Clinics B.V. rekent transactiekosten voor het boeken van een afspraak. 
 3. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Diba Clinics B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Patiënt, in rekening te brengen bij Patiënt.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Patiënt, is Diba Clinics B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. 
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Patiënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Patiënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Diba Clinics B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Patiënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Diba Clinics B.V.. 
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Patiënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Patiënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Patiënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Patiënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Patiënt in verzuim is, zal Diba Clinics B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Diba Clinics B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Patiënt.


Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Diba Clinics B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Diba Clinics B.V. de betrokkene hierover informeren.
 2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Diba Clinics B.V. verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt Diba Clinics B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Diba Clinics B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 


Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Diba Clinics B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Diba Clinics B.V. gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Diba Clinics B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Patiënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Diba Clinics B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om Diba Clinics B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat Diba Clinics B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.


Artikel 17 – Overmacht

 1. Diba Clinics B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Diba Clinics B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Diba Clinics B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan Diba Clinics B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Diba Clinics B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Diba Clinics B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. Diba Clinics B.V. is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Diba Clinics B.V. is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid van Diba Clinics B.V., dient Patiënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden. 
 3. Diba Clinics B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Diba Clinics B.V. is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Patiënt geen inlichtingen over de Patiënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Patiënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door Diba Clinics B.V. aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Patiënt een dossier met medische gegevens en eventueel indien mogelijk voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Diba Clinics B.V. ook de door haar in te schakelen derden op.


Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Diba Clinics B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Diba Clinics B.V. verstrekt, garandeert Patiënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van Diba Clinics B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Patiënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via okan@dibaclinics.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Patiënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Diba Clinics B.V. de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. Diba Clinics B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14  kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/of Patiënt een klacht indienen bij De Geschillencommissie.
 5. In het klachtenreglement van De Geschillencommissie. en het geschillenreglement van De Geschillencommissie. staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.


Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Diba Clinics B.V. en Patiënt is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Diba Clinics B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Diba Clinics B.V. en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 8 augustus 2023